Навчальні дисципліни

Облік в зарубіжних країнах

 1. ЕНКМД Облік в зарубіжних країнах [Електронний ресурс]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016.­– Режим доступу :http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/2476-2013-11-12-13-06-05
 2. Облік у зарубіжних країнах [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 42 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/predmety/літо/облік%20в%20зарубіжних%20країнах/облік%20у%20зарубіжних%20країнах.pdf
 3. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / уклад. В. А. Дерій, В. М. Панасюк, І. Я. Назарова [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 47 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31573/1/25.09.2018%20%D1%80-converted.pdf
 4. Лучко, М. Р., Бенько І. Д. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 370 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/16824/1/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%80.%20%D0%BA%D1%80..pdf
 5. Бенько І.Д. Особливості застосування міжнародних стандартів фінансової звітності у телекомунікаційних компаніях. Облік, аналіз і аудит в контексті Європейської інтеграції України: монографія /за заг.ред. М.С.Пашкевич; М-во освіти і науки України; Нац.гірн.ун-т. – Дніпропетровськ: НГУ, 2015. – С.100-129. ISBN 978-966-350-590-9

http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/147133/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D1%96%D0%90.PDF?sequence=1&isAllowed=y

 1. Benko І.D. Peculiarities of applying IFRS in domestic practice: present day realities. Accounting in Ukraine under implementation of the European legislation : monograph / Under the guidance of Doctor of Economics, Professor Mykhailo Luchko – Ternopil : TNEU, 2017. – 232 p. ISBN 978-966-654-446-2

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/13055/1/Monografiya%28eng.%29.pdf

 1. Крупка, Я. Д. Облік міжнародних операцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Я. Д.  Крупка, І. Я. Назарова – Тернопіль : Крок, 2016. – 216 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/18379
 2. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, В. Ю. Бродовський. – [2-ге вид., переробл. і доповн.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 446 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/26335
 3. Лучко, М. Р., Бенько І. Д. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 360 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/16819

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/18078/1/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%9C%D0%A1.pdf

 1. Онищенко, В. О. Облік у зарубіжних країнах [Текст] = Ассоunting in foreign countries : підручник / В. О. Онищенко, М. І. Бондар, В. В. Дубовая. – К. : ЦУЛ, 2018. – 576 с.
 2. Губачова, О. М. Облік у зарубіжних країнах [Текст] : підручник / О. М. Губачова, С. І. Мельник. – [2-ге вид., переробл. та доповн.]. – К. : ЦУЛ, 2012. – 400 с.
 3. Воронко, Р. М. Облік у зарубіжних країнах [Текст] : навч. посіб. / Р. М. Воронко. – [2-ге вид., стер.]. – Львів : Магнолія – 2006, 2012. – 744 с.

 

Облік в державному секторі економіки

 1. ЕНКМД Облік в державному секторі економіки [Електронний ресурс]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – Режим доступу :http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/3620-oblik-v-derzhavnomu-sektori-ekonomiky
 2. Контроль у державному секторі економіки [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. Н. М. Хорунжак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 57 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/49415/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9B__%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D0%B9.pdf
 3. Лучко, М. Р. Контроль у державному секторі економіки [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, Н. М. Зорій, Н. М. Хорунжак ; відп. за вип. М. Р. Лучко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 286 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%9E%D0%90/%D0%9A%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%A1/%D0%97%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%9D.%D0%9C/book/Posibnuk.pdf
 4. Облік в галузях економіки (в схемах і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, О. Г. Бродовська. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 200 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/31455
 5. Задорожний, З. В. Облік в галузях економіки [Електронний ресурс] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2010. – 245 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/9061
 6. Адамик, О. В. Управлінські інформаційні технології в обліку і оподаткуванні суб’єктів державного сектору економіки [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / О. В. Адамик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 33 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/52923/Lek.pdf
 7. Адамик, О.В. Облік виконання бюджету органами Пенсійного фонду України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Адамик. – Тернопіль : ТАЙП, 2009. – 168 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/19051
 8. Облік і аналіз в управлінні установами державного сектору економіки [Текст] : метод. вказівки та завдання для проведення практ. занять / уклад. І. Р. Лукановська, Н. М. Хорунжак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 33 с.
 9. Облік в державному секторі економіки [Текст] : метод. вказівки з вивчення, плани практ. занять, тести, індивід. та самост. завдання за модульно-рейтинговою системою / уклад. Ю. М. Іванечко. – Тернопіль : [б. в.], 2017. – 37 с.
 10. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : монографія / Л. В. Нападовська, М. Добія, Ш. Сандер [та ін.] ; за ред. Л. В. Нападовської. – К. : КНТЕУ, 2008. – 735 с.

Звітність у державному секторі економіки

 1. Автоматизація формування та подання звітності [Електронний ресурс] :консп. лекцій / уклад. І. Я. Назарова. – Тернопіль, 2016. – 127 с. – Режим доступу :http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/24188
 2. Управління державними доходами і видатками [Електронний ресурс] :навч. посіб. / Б. С. Малиняк, В. С. Толуб’як, В. П. Горин, В. П. Письменний ; за ред. Б. С. Малиняка. – Тернопіль :Астон, 2015. – 154 с. – Режим доступу :http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1987
 3. Лучко, М. Р. Контроль у державному секторі економіки [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, Н. М. Зорій, Н. М. Хорунжак ; відп. за вип. М. Р. Лучко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 286 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/815
 4. Управлінські інформаційні технології в обліку і оподаткуванні суб’єктів державного сектору економіки [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / О. В. Адамик. – Тернопіль, 2017. – 33 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/52923/Lek.pdf.%2073%20347.73(477)(075.8)
 5. Лучко, М. Р. Контроль у державному секторі економіки [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, Н. М. Зорій, Н. М. Хорунжак ; відп. за вип. М. Р. Лучко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 286 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%9E%D0%90/%D0%9A%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%A1/%D0%97%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%9D.%D0%9C/book/Posibnuk.pdf
 6. Гронтковська, Г. Е. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік. – К. : ЦУЛ, 2010. – 672 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Makroekonomika_Grontkovska_druk.pdf
 7. Боярко, І. М. Ефективність фінансів державного сектору економіки в системі управління соціально-економічним розвитком України [Текст] : монографія / І. М. Боярко, Н. А. Дехтяр, О. В. Дейнека. – Суми : Університетська книга, 2013. – 165 с.
 8. Облік і аналіз в управлінні установами державного сектору економіки [Текст] : метод. вказівки та завдання для проведення практ. занять / уклад. І. Р. Лукановська, Н. М. Хорунжак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 33 с.
 9. Рожелюк В. М. Нормативно-правове регулювання ведення бухгалтерського обліку як визначальний чинник його організації / В. М. Рожелюк // Бізнес Інформ. – 2014. – № 7. – С. 225–229.
 10. Рожелюк В. М. Роль фінансових інструментів в аналітичній оцінці фінансового стану підприємства / В. М. Рожелюк, Н.М. Хархут // Економічний аналіз. Тернопіль, 2008. – Випуск 2 (18). – С. 275–278.
 11. Рожелюк В. М. Нормативно-правове регулювання ведення бухгалтерського обліку як визачальний чинник його організації. / В. М. Рожелюк  // Бізнес-інформ. Міжнародний науковий економічний журнал Харків, 2014. -№7. – С.225-229.
 12. Рожелюк В. М. Системний підхід до формування облікової інформації для потреб управління / В. М. Рожелюк, Дем’яненко М.Я. // Облік і фінанси. Науково – виробничий журнал. Київ, 2016. –  №2 (72). – С. 8-15
 13. Лучко М.Р., Рожелюк В.М. Звітність установ державного сектору економіки: навчальний посібник – Тернопіль: Економічна думка, 2018. 180 с.
 14. Рожелюк В. Н. Проблемы процесса формирования учетной политики / В. Н. Рожелюк // Международный бухгалтерский учет. – 2013. – №46 (292). – С. 41-49.
 15. Рожелюк В. М. Шляхи вирішення проблем формування облікової політики підприємства / В. М. Рожелюк, С. В. Питель / Інноваційна економіка. – 2009. – № 3 (13). – С. 79–83.
 16. Рожелюк В. М. Міжнародний досвід формування облікової політики підприємства / В. М. Рожелюк // Інноваційна економіка. – 2009. – № 2 (12). – С. 123–127.

 

Інформаційні системи в обліку та оподаткуванні

 1. ЕНМКД Інформаційні системи і технології в обліку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/3791-informatsiini-systemy-i-tekhnolohii-v-obliku-teoretychna-chastyna
 2. Адамик, О. В. Інформаційні системи і технології в обліку й аудиті [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / О. В. Адамик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 52 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/24957
 3. Лучко, М. Р. Інформаційні системи і технології в обліку й аудиті [Електронний ресурс]:навчальний посібник / М. Р. Лучко, О. В. Адамик. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 252 с. – http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/10116
 4. Крупка, Я. Д. Облік міжнародних операцій [Текст] : навч. посіб. / Я. Д. Крупка, І. Я. Назарова. – Тернопіль : Крок, 2016. – 216 с.
 5. Інформаційні системи та технології [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій. – Тернопіль : [б. в.], 2014. – 37 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/15146/nnimev_mevmi_st_ist_LEK.pdf
 6. Інформаційні системи і технології в обліку [Текст] : навч. посіб. / Я. А. Гончарук, Н. С. Марушко, Д. С. Лозовицький, Г. М. Воляник. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 400 с.
 7. Сопко В. В. Інформаційні технології управлінського обліку [Текст]: навч. посіб. / В. В. Сопко, Ю. П. Зима, Д. В. Головіна; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 272 с.
 8. Сусіденко В. Т. Інформаційні системи і технології в обліку. [текст] навч. посіб. / В. Т. Сусіденко. – К.: «Центр учбової літератури», 2016. – 224 с. – Режим доступу: http://kizman-tehn.com.ua/wp-content/uploads/2018/02/inform_system_i_teh_susidenko.pdf
 9. Хорунжак, Н. М. Теорія та методологія обліку у бюджетних установах в умовах інформатизації суспільства [Електронний ресурс] : монографія / Н. М. Хорунжак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 248 с. – Режим доступу http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/16452
 10. Шквір, В. Д. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті [Текст] : підручник / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височан. – [4-те вид., доопрац. і доповн.]. – Львів : Вид-во Львівська політехніка, 2017. – 404 с.
 11. Яковлєв Ю. П. Контролінг на базі інформаційних технологій: навчальний посібник / Ю. П. Яковлєв. – К.: Кондор, 2018. – 400 с.

 

Облік зовнішньоекономічної діяльності

 1. ЕНМКД Облік зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/3615-oblik-zovnishnoekonomichnoi-diialnosti
 2. Лучко, М. Р. Облік зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, Н. Г. Мельник, С. В. Сисюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 356 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/13052/1/Zed.pdf
 3. Лучко, М. Р. Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах : навч.посібник [Електронний ресурс] / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. – Тернопіль : Економічна думка, 2016. – 370 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/16182
 4. Волкова, І. А. Облік зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / І. А. Волкова, М. В. Реслер, О. Ю. Калініна. – К. : ЦУЛ, 2011. – 304 с.
 5. Волкова, І. А. Облік зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / І. А. Волкова, М. В. Реслер, О. Ю. Калініна. – К. : ЦУЛ, 2016. – 301 с.
 6. Маслак, О. О. Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / О. О. Маслак, В. Й. Жежуха. – К. : Каравела, 2011. – 400 с.
 7. Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності. Практикум [Текст] : навч. посіб. / О. О. Маслак, В. Й. Жежуха, К. О. Дорошкевич [та ін.]. – К. : Каравела, 2011. – 280 с.
 8. Облік і аналіз діяльності фермерських господарств [Текст] : навч. посіб. / Г. П. Журавель, В. Б. Клевець, Б. В. Погріщук, П. Я. Хомин ; за ред. П. Я. Хомин. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 438 с.
 9. Крупка, Я. Д. Облік міжнародних операцій [Текст] : навч. посіб. / Я. Д. Крупка, І. Я. Назарова. – Тернопіль : Крок, 2016. – 216 с.
 10. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : кредитно-модульний курс [Текст] : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова, К. І. Ржепішевський [та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, Н. С. Лонгвінової, К. І. Ржепішевського. – [3-тє вид., переробл. та доповн.]. – К. : ЦУЛ, 2010. – 288 с.

 

Облік і оподаткування ЗЕД

 1. ЕНМКД Облік і оподаткування діяльності міжнародних компаній [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/3621-oblik-i-opodatkuvannia-diialnosti-mizhnarodnykh-kompanii
 2. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 71 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/10223
 3. Крупка Я.Д. Облік міжнародних операцій [Електронний ресурс].:навчальний посібник / Я.Д. Крупка, І.Я. Назарова. – Тернопіль: Крок, 2016. – 216 с. – Режим доступу :http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/18379
 4. Лучко, М. Р. Облік зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, Н. Г. Мельник, С. В. Сисюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 356 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/13052/1/Zed.pdf
 5. Accounting in Ukraine under implementation of the European legislation [Електронний ресурс] : monograph / M. Luchko, N. Khorunzhak, I. Benko [et al.] ; under the guidance M. Luhcko. – Ternopil : TNEU, 2017. – 232 p. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13055
 6. Лучко, М.Р. Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах: навч. посібник[Електронний ресурс] / М.Р.Лучко, І.Д.Бенько. – Тернопіль: Економічна думка, –370 с. – Режим доступу :http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/16182
 7. Ковальчук, Т. Г. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Т. Г. Ковальчук. – К. : Ліра-К, 2018. – 216 с.
 8. Крупка, Я. Д. Облік міжнародних операцій [Текст] : навч. посіб. / Я. Д. Крупка, І. Я. Назарова. – Тернопіль : Крок, 2016. – 216 с.

 

Облікова політика субєктів ДС

 1. ЕНМКД Облікова політика [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/3618-oblikova-polityka
 2. Бухгалтерський облік і контроль державного сектору в умовах модернізації управління державними фінансами [Електронний ресурс] : монографія : у 2-х т. Т. 1. Реформування бухгалтерського обліку в державному секторі відповідно до міжнародних стандартів / Л. Г. Ловінська, Н. І. Сушко, С. В. Свірко [та ін.] ; за ред. Л. Г. Ловінської. – К. : ДННУ “Академія фінансового управління”, 2013. – 572 с. – http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/19244
 3. Облікова політика [Електронний ресурс] : курс лекцій / уклад. П. Р. Пуцентейло. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 70 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/50884/2.%20%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
 4. Пушкар М.С., Щирба М.Т. Теорія і практика формування облікової політики: Монографія. – Тернопіль: Карт-бланш, 2010. – 260 с.
 5. Яцишин С.Р. Облікова політика підприємства: Навч. посібник. – 2-е вид., доп. і перероб. – Тернопіль : ТАЙП, 2010. – 146 с.
 6. Яцишин, С. Р. Аспекти формування облікової політики підприємства // Економічні науки. Збірник наукових праць. Серія «Облік і фінанси». – 2011. – Випуск 8 (29). Ч.4. – С. 491-498
 7. Яцишин, С. Р. Етапи формування облікової політики / Світлана Романівна Яцишин, Оксана Андріївна Хаблюк // Фінансово-податкові механізми активізації підприємництва : VІ Міжнар. наук.-практ. конф. [Львів, 10-11 листопада 2011 р.] Т. 2. – Львів : ЛДФА, 2011. – С. 301-304. Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/17091
 8. Яцишин, С. Р. Контроль за впровадженням та виконанням облікової політики / Світлана Романівна Яцишин // Стан, проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю у контексті сучасних концепцій управління : матеріали VI Міжнародної науково – практичної конференції. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – С. 556-559. [Eлeктpoнний pecypc]. – Peжим дocтyпy: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/17081
 9. Яцишин, С. Р. Методи бухгалтерського обліку як прийоми облікової політики / С. Р. Яцишин // Економіка і управління : виклики та перспективи : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [Дніпропетровськ, 04-05 лютого 2013 р.] – Дніпропетровськ : «Герда», 2013. – С. 368-371. – Peжим дocтyпy: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/17213
 10. Яцишин, С. Р. Нормативне регулювання питань необхідності формування облікової політики / Світлана Романівна Яцишин, Оксана Андріївна Хаблюк // Модернізація обліку, аналізу і контролю в галузях економіки України : збірник тез міжнародної науково-практичної конференції [Тернопіль, 27-28 жовтня 2011 р.] – Тернопіль, 2011. – С. 343-346. Peжим дocтyпy: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/17090
 11. Яцишин, С. Р. Об’єктивна необхідність та нормативно-правове забезпечення облікової політики підприємства в ринкових умовах господарювання / С. Яцишин // Збірник тез доповідей студентської наукової конференції «Облік і контроль у контексті євроінтеграції» [Тернопіль, 14-15 квітня 2009 р.] – Тернопіль, 2009. – С. 30-34. Peжим дocтyпy: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/17065
 12. Яцишин, С. Р. Облікова політика підприємства : порядок документального оформлення / С. Р. Яцишин // Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці [Текст] : Матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції [Ужгород, 26-28 квітня 2010 р.] – Ужгород : УжНУ, 2010. – С. 360-361. Peжим дocтyпy: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/17076
 13. Яцишин, С. Р. Облікова політика: теоретичні аспекти формування / Світлана Романівна Яцишин, Оксана Андріївна Хаблюк // Інтеграційний вибір України: історія, сучасність, перспективи : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю [Вінниця, 10 квітня 2012 р.] Том ІІ. – Тернопіль: Крок, 2012. – С. 171-175. Peжим дocтyпy: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/17094
 14. Яцишин, С. Р. Облікова політика: формування та контроль за її дотриманням / С. Яцишин // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів, 2011. Випуск 36. Серія економічна. – С. 462-465 [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/16477
 15. Яцишин, С. Р. Організаційно-методологічні засади формування облікової політики підприємства / Світлана Яцишин, Наталія Ногач // Збірник тез доповідей П’ятої ювілейної міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації» Ч. 2. [Тернопіль, 21-23 лютого 2008 р.]. – Тернопіль, 2008. – С. 466-468. Peжим дocтyпy: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/17060
 16. Яцишин, С. Р. Основні аспекти визначення облікової політики / Світлана Романівна Яцишин, Оксана Андріївна Хаблюк // Облік, аудит, фінанси : сучасні проблеми теорії, практики та підготовки фахівців : Міжнар. наук.-практ. конф. [Харків, 28-29 жовтня 2010 р.] – Х. : Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2010. – С. 160-162. Peжим дocтyпy: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/17080
 17. Яцишин, С. Р. Рівні реалізації облікової політики / С. Р. Яцишин // Зростання ролі бухгалтерського обліку в сучасній економіці: збірник тез та доповідей I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [Київ, 21 лютого 2013 р.] / Відпов. за вип. Б.В. Мельничук. – К.: ТОВ «Всеукраїнський інститут права і оцінки», 2013. – С. 220-225. Peжим дocтyпy: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/17212/1/tezy_Yatsyshyn.pdf
 18. Яцишин, С. Р. Складові елементи облікової політики підприємства / Світлана Романівна Яцишин // Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції [Луцьк, 26-27 трав. 2010 р.] – Луцьк: РВВ Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – С. 456-457. Peжим дocтyпy: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/17077
 19. Яцишин, С. Р. Теоретичні аспекти та нормативні вимоги щодо зміни облікової політики підприємства / Світлана Яцишин, Мар’яна Цюпак // Формування системи і механізмів обліково-аудиторського та аналітичного забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємств реального сектору економіки України : Матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. [м. Камянець-Подільський, 11-12 грудня 2012 р.], ПДАТУ, м. Камянець-Подільський. Ч.1. – Тернопіль : Крок, 2012. – С. 183-186. Peжим дocтyпy: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/17064.
 20. Yatsyshyn S. R. The formation of enterprises’ accounting policies of EU countries / S.R. Yatsyshyn // Accounting in Ukraine under implementation of the European legislation [Електронний ресурс] : monograph / M. Luchko, N. Khorunzhak, I. Benko [et al.] ; under the guidance M. Luhcko. – Ternopil : TNEU, 2017. – 125-139 p.

 

Консолідація фінансової звітності

 1. ЕНМКД Консолідація фінансової звітності [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/3623-konsolidatsiia-finansovoi-zvitnosti
 2. Гурська О. М. Консолідована та зведена фінансова звітність груп підприємств // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/12683/1/15_77-86_Vis721menegment.pdf
 3. Костюченко В. М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України: [навчально-практичний посібник] / В.М. Костюченко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 528 с.
 4. Лучко М. Р. До питання складання консолідованої фінансової звітності в державному секторі економіки [Текст] / М. Р. Лучко // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 10-11 жовт. 2014 р.] / редкол. : З. В. Задорожний, В. А. Дерій, М. Р. Лучко [та ін.]; гол. ред. З. В. Задорожний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 131-134.
 5. Лучко, М. Р. Консолідація фінансової звітності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, С. Р. Яцишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 281 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/28695
 6. Лучко М. Р. Консолідована фінансова звітність: системний підхід до побудови та розвитку [Текст] : автореф. дис… д-ра екон. наук: 08.00.09 / Лучко Михайло Романович; Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К., 2008. – 29 с.
 7. Лучко М. Р. Консолідована фінансова звітність: теоретична концептуалізація побудови: монографія / М.Р. Лучко. – К.: Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, 2007. – 263 с.
 8. Лучко М. Р. Основи складання консолідованої фінансової звітності : Навчальний посібник. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 2012. – 77с.
 9. Лучко М. Р. Питання консолідованої фінансової звітності в контексті реформування бухгалтерського обліку в Україні / М. Р. Лучко // Фінанси України. – 2006. – №8. – С.75-82.
 10. Лучко М. Р. Реструктуризація: аналітичні прийоми в процесі контролю. Вісник Тернопільської академії народного господарства, №1, 2003. – С.168-170.
 11. Лучко М.Р.Технологія побудови консолідованої фінансової звітності / М. Р. Лучко. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.teraudit.com/tehnologiya-pobudovi-konsolidovanoyi-finansovoyi-zvitnosti
 12. Лучко, М. Р. Холдинг як форма об’єднання підприємств у вітчизняній та зарубіжній практиці [Текст] / М. Р. Лучко, С. Р. Яцишин // Облік, оподаткування і контроль : теорія та методологія : зб. матеріалів ІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [ м. Тернопіль, 20 листоп. 2017 р.] . Т. 1 / редкол. : Bartosiewicz Sławomir, Henning Dräger, Korzeb Zbigniew [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 97-101.
 13. Яцишин, С. Р. Визначення суті та регулювання діяльності дочірнього підприємства у нормативно-правових актах України як складові економічної безпеки / С. Р. Яцишин // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» : ІІ Міжнародна науково-практична конференція (м. Чернігів, 30 листопада 2016 р.) : тези доповідей. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. – С. 171-173. Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/16921
 14. Яцишин, С. Р. Внесення майна в дочірнє підприємство: юридичний аспект [Текст] / С. Р. Яцишин // Облік, оподаткування і контроль : теорія та методологія : зб. матеріалів IV міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [ м. Тернопіль, 28 грудня 2018 р.] / редкол. : Bartosiewicz Sławomir, Henning Dräger, Korzeb Zbigniew [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – С. 123-125.
 15. Яцишин, С. Р. Етапи формування консолідованої фінансової звітності [Текст] / Яцишин С. Р., Хаблюк О. А. // Облік, оподаткування і контроль : теорія та методологія : зб. матеріалів III міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [ м. Тернопіль, 26 черв. 2018 р.] / редкол. : Bartosiewicz Sławomir, Henning Dräger, Korzeb Zbigniew [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – С. 69-72.
 16. Яцишин, С. Р. Консолідація фінансової звітності: автоматизація процесу формування / С. Яцишин // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Випуск № 14. Грудень 2016 р. Електронне фахове видання. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://global-ational.in.ua/archive/14-2016/209.pdf
 17. Яцишин, С. Р. Консолідація фінансової звітності: історичні передумови виникнення та розвитку / С. Яцишин // Вісник Одеського національного університету. – Том 22. Випуск № 3 (56). – Одеса, 2017. – С. 185-189. Режим доступу: http://visnyk-onu.od.ua/journal/2017_22_3/39.pdf
 18. Яцишин, С. Р. Методика і технологія консолідованої фінансової звітності / С.Р. Яцишин // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5113
 19. Яцишин, С. Р. Реорганізація підприємства: причини, передумови, форми / Світлана Романівна Яцишин // Менеджмент, маркетинг, підприємництво : перспективні напрямки розвитку : збірник тез робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції [м. Одеса, 20-21 лютого 2015 р.] / ГО Центр економічних досліджень та розвитку. – О. : ЦЕДР, 2015. – С. 125-127.
 20. Яцишин, С. Р. Укрупнення як форма реорганізації підприємств: поняття, основні мотиви та види / С. Р. Яцишин // Основні принципи, напрями та завдання економічного розвитку країни : матеріали науково-практичної конференції [м. Дніпропетровськ, 6-7 березня 2015 р.] – Дніпропетровськ : НО «Перспектива», 2015. – С. 68-72.
 21. Яцишин, С. Р. Форми реорганізації підприємств у процесі укрупнення / С.Р. Яцишин // Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал. Випуск 2 (27), 2015. – Хмельницький, 2015. – С. 98-108.
 22. Accounting Standard (AS) 21. Consolidated Financial Statements // available at: http://www.mca.gov.in/Ministry/notification/pdf/AS_21.pdf
 23. Consolidated financial statements – Ferrovial // available at: http://www.ferrovial.com/wp-content/uploads/2014/09/consolidated-annual-statements-2015.pdf
 24. Luchko, M. R. Consolidated accounting as a peculiar field of financial accounting [Текст] / Luchko M. R., Tkhoryk P. O. // Облік, оподаткування і контроль : теорія та методологія : зб. матеріалів III міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [ м. Тернопіль, 26 черв. 2018 р.] / редкол. : Bartosiewicz Sławomir, Henning Dräger, Korzeb Zbigniew [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – С. 7-10.

 

Облік та аналіз неплатоспроможності і банкрутства

 1. Accounting and analysis of insolvency and bankruptcy [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/3628-accounting-and-analysis-of-insolvency-and-bankruptcy
 2. ЕНМКД  Фінансова санація та банкрутство підприємств [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/2385-2013-11-08-13-55-13
 3. Базілінська, О. Я. Фінансовий аналіз : теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / О. Я. Базілінська. – [2-ге вид.]. – К. : ЦУЛ, 2016. – 327 с.
 4. Лучко, М. Р. Облік зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, Н. Г. Мельник, С. В. Сисюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 356 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/13052/1/Zed.pdf
 5. Лучко, М. Р. Фінансовий аналіз [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, С. М. Жукевич, А. І. Фаріон. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 302 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/19240
 6. Мельник Н.Г. Еволюція підходів до визначення ефективності / Н.Г. Мельник, Н.М. Зорій // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2012. – №4 (14). – с. 182-184. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/16190
 7. Попередження та управління кризами [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 154 с. – Режим доступу :http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/9391
 8. Селіверстова, Л. С. Фінансовий аналіз [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. С. Селіверстова, О. В. Скрипник ; за заг. ред. С. М. Безрутченка. – К. : ЦУЛ, 2012. – 274 c.
 9. Тюріна, Н. М. Антикризове управління [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацка, І. В. Грабовська. – К. : ЦУЛ, 2016. – 447 с.
 10. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Т. Д. Косова, І. В. Сіменко, П. М. Сухарев [та ін.] ; за заг. ред. Т. Д. Косової, І. В. Сіменко. – К. : ЦУЛ, 2013. – 439 с.

 

 

Управлінські інформаційні технології в обліку і оподаткуванні суб’єктів державного сектору економіки

 1. ЕНМКД Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті[Електронний ресурс] : Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/3666-pravlinski-informatsiini-systemy-v-obliku-analizi-i-audyti
 2. Адамик, О. В. Управлінські інформаційні технології в обліку і оподаткуванні суб’єктів державного сектору економіки [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / О. В. Адамик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/26687
 3. Адамик О. В. Інформаційні системи і технології в обліку й аудиті [Електронний ресурс] :опорн. кнсп. лекцій / О. В. Адамик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 52 с. – Режим доступу :http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/24957
 4. Завитій О. П. Аудит [Електронний ресурс] :консп. лекцій / О. П. Завитій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 96 с. – Режим доступу :http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/24195
 5. Аудиторськіпроцедури [Електронний ресурс] :консп. лекцій / уклад. В. М. Серединська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 89 с. – Режим доступу :http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/24196
 6. Контроль у державному секторі економіки [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. Н. М. Хорунжак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 57 с. – http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/24963
 7. Лучко М.Р., Адамик О.В. Інформаційні системи і технології в обліку й аудиті [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 252 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/17055
 8. Зарудна, Н. Я. Облік та нормативно-правове забезпечення підприємницької діяльності [Електронний ресурс] :навч. посіб. / Н. Я. Зарудна, О. М. Кундеус, Т. А. Яковець. – Тернопіль :Крок, 2016. – 284 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/29421
 9. Лучко, М. Р. Фінансовий аналіз [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, С. М. Жукевич, А. І. Фаріон. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 302 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/19240
 10. Контроль у державному секторі економіки [Електронний ресурс] :опорн. консп. лекцій / уклад. Н. М. Хорунжак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 57 с. – Режим доступу :http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/49415/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9B__%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D0%B9.pdf
 11. Хорунжак, Н. М. Облік в управлінні витратами бюджетних установ [Електронний ресурс] :монографія / Н. М. Хорунжак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 237 с. – Режим доступу :http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/16815

 

 

Облікова система країн Європейського Союзу

 1. Accounting in Ukraine under implementation of the European legislation [Електронний ресурс] : monograph / M. Luchko, N. Khorunzhak, I. Benko [et al.] ; under the guidance M. Luhcko. – Ternopil : TNEU, 2017. – 232 p. [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13055
 2. International accounting standards and financial reporting [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/3622-international-accounting-standards-and-financial-reporting
 3. Лучко, М. Р. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах [Електронний ресурс] :навч. посіб. / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 370 с. – Режим доступу :http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/16824
 4. Лучко, М. Р. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами [Електронний ресурс] :навч. посіб. / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. –Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 360 с. – До 50-річчя ТНЕУ. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/16819
 5. Європейський Союз : інституційні та економічні основи інтеграції [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, І. О. Іващук, Т. Л. Желюк [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 410 с.
 6. Семанюк, В. З. Інформаційна теорія обліку в постіндустріальному суспільстві [Текст] : монографія / В. З. Семанюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 390 с.
 7. Воронко, Р. М. Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту [Текст] : навч. посіб. / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, І. Г. Благун. – Львів : Магнолія – 2006, 2011. – 528 с. – (Вища освіта в Україні).
 8. Мельник Н.Г. Особливості аудиту на міжнародному рівні : монографія / Наталія Мельник // Економічна криза: фактори, моделі та механізми подолання: монографія / за заг. ред. С.А. Ткаченка, М.С. Пашкевич.; М-во освіти і науки України; Міжнар. технол. ун-т «Миколаївська політехніка»; Нац. гірн. ун-т. Харк. ін.-т банк. спр. Житомир. держ. ун-т. – Дніпропетровськ: НГУ, 2015. – С. 143-152 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/15797
 9. Мельник Н. Історія виникнення і розвитку міжнародної системи обліку / Н. Мельник // Журнал європейської економіки. – 2013. – Т. 12, № 4. – С. 507-518. – Режим доступу:  http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/14668
 10. Мельник, Н. Характеристика сучасного рівня впровадження МСФЗ в світі [Текст] / Н. Мельник  // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – № 3. – С. 23-30. [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/15890

 

Контроль в державному секторі економіки

 1. ЕНМКД Контроль в державному секторі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/3641-kontrol-v-derzhavnomu-sektori-ekonomiky
 2. Контроль у державному секторі економіки [Електронний ресурс] :опорн. консп. лекцій / уклад. Н. М. Хорунжак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 57 с. – Режим доступу :http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/49415/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9B__%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D0%B9.pdf
 3. Лучко, М. Р. Контроль у державному секторі економіки [Електронний ресурс] :навч. посіб. / М. Р. Лучко, Н. М. Зорій, Н. М. Хорунжак ; відп. за вип. М. Р. Лучко. –Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 286 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%9E%D0%90/%D0%9A%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%A1/%D0%97%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%9D.%D0%9C/book/Posibnuk.pdf
 4. Зорій Н.М. Контроль в бюджетній сфері : навчальний посібник / Н.М. Зорій, Н.Г. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 160 с.
 5. Хорунжак, Н. М. Облік в управлінні витратами бюджетних установ [Електронний ресурс] :монографія / Н. М. Хорунжак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 237 с. – Режим доступу :http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/16815
 6. Хорунжак, Н. М. Теорія та методологія обліку у бюджетних установах в умовах інформатизації суспільства [Електронний ресурс] :монографія / Н. М. Хорунжак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 248 с. – Режим доступу :http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/16452
 7. Бухгалтерський облік і контроль державного сектору в умовах модернізації управління державними фінансами [Електронний ресурс] :монографія : у 2-х т. Т. 1. Реформування бухгалтерського обліку в державному секторі відповідно до міжнародних стандартів / Л. Г. Ловінська, Н. І. Сушко, С. В. Свірко [та ін.] ; за ред. Л. Г. Ловінської. – К. : ДННУ “Академія фінансового управління”, 2013. – 572 с. – Режим доступу :http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/19244
 8. Будник Л. А. Контроль і ревізія [Електронний ресурс] :опорн. консп. лекцій / Л. А. Будник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 55 с. – Режим доступу :http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/24964
 9. Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] :навч. посіб. / В. Г. Дем’янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем’янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль :Крок, 2015. – 521 с. – Режим доступу :http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/24322
 10. Нагайчук, В. В. Державний фінансовий контроль. Практикум [Електронний ресурс] :навч. посіб. / В. В. Нагайчук. – Вінниця :Вінницька міська друкарня, 2015. – 192 с. – Режим доступу :http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2097
 11. Шашкевич, О. Л. Державний фінансовий контроль [Текст] :навч. посіб. / О. Л. Шашкевич. – Тернопіль :Матвєй, 2012. – 223 с.

 

Організація бухгалтерського обліку

 1. ЕНМКД Організація бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/3619-orhanizatsiia-bukhhalterskoho-obliku
 2. Рожелюк, В. М. Організація бухгалтерського обліку діяльності переробних підприємств [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Рожелюк. – К. : ННЦ ІАЕ, 2013. – 488 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1916/1/Rozheluk_monog.pdf
 3. Організація бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] :навч.-метод. комплекс / уклад. М. Р. Лучко, В. М. Рожелюк, С. М. Жукевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 59 с. Режим доступу :http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/30559
 4. Лучко, М. Р. Бухгалтерськийоблік у зарубіжнихкраїнах [Електронний ресурс] :навч. посіб. / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 370 с. – Режим доступу :http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/16824
 5. Лучко, М. Р. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. –Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 360 с. – До 50-річчя ТНЕУ. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/16819
 6. Кундря-Висоцька О. П. Організація бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]: навч. посібник / О. П. КундряВисоцька, О. В. Москаленко, О. М. Сулима. – К. : УБС НБУ, 2015. – с. – Режим доступу:http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/579/1/Sulima_Organization_of_accounting.pdf
 7. Кононова О.Є. Організація бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]: Навч. посібник.– Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, – Вена.: Premier Publishing s.r.o. Vienna, 2018. – 102 с. – Режим доступу: http://ppublishing.org/upload/iblock/ac7/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-2.pdf
 8. Організація бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. / Ю. Д. Чацкіс, Е. С. Гейєр, О. А. Наумчук, І. О. Власова. – К. : ЦУЛ, 2016. – 564 с.
 9. Скирпан, О. П. Організація обліку [Текст] : навч.-наоч. посіб. / О. П. Скирпан. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 144 с.
 10. Гринюк, О. В. Організація обліку [Текст] : опорний конспект лекцій / О. В. Гринюк, О. І. Мазіна. – К. : КНТЕУ, 2012. – 102 с.
 11. Островерха, Р. Е.  Організація обліку [Текст] : навч. посіб. / Р. Е. Островерха. – [2-ге вид., переробл. та доповн.]. – К. : ЦУЛ, 2012. – 568 с.
 12. Фаріон, І. Д. Організація обліку, аналізу і контролю [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Фаріон, Н. В. Гладчак ; за ред. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 556 с.
 13. Семанюк, В. З. Інформаційна теорія обліку в постіндустріальному суспільстві [Текст] : монографія / В. З. Семанюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 390 с.

 

Облік і аналіз в управлінні суб’єктами державного сектору економіки

 1. ЕНМКД Облік і аналіз в управлінні установами державного сектору [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/3625-oblik-i-analiz-v-upravlinni-ustanovamy-derzhavnoho-sektoru
 2. ЕНМКД Облік в державному секторі економіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/3620-oblik-v-derzhavnomu-sektori-ekonomiky
 3. Контроль у державному секторі економіки [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. Н. М. Хорунжак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 57 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/49415/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9B__%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D0%B9.pdf
 4. Лучко, М. Р. Контроль у державному секторі економіки [Текст] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, Н. М. Зорій, Н. М. Хорунжак; відп. за вип. М. Р. Лучко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 286 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%9E%D0%90/%D0%9A%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%A1/%D0%97%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%9D.%D0%9C/book/Posibnuk.pdf
 5. Облік у бюджетних установах [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012.  – 54 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/predmety/літо/облік%20в%20бюджетних%20установах/облік%20у%20бюджетних%20установах.pdf
 6. Хорунжак, Н. М. Облік в управлінні витратами бюджетних установ [Електронний ресурс] : монографія / Н. М. Хорунжак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 231 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/16815/1/Monograf.pdf
 7. Бухгалтерський облік і контроль державного сектору в умовах модернізації управління державними фінансами [Електронний ресурс] : монографія : у 2-х т. Т. 1. Реформування бухгалтерського обліку в державному секторіві дповідно до міжнародних стандартів / Л. Г. Ловінська, Н. І. Сушко, С. В. Свірко [та ін.] ; за ред. Л. Г. Ловінської. – К. : ДННУ “Академія фінансового управління”, 2013. – 572 с. – Режим доступу :http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/19244/1/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D0%A21.pdf
 8. Хорунжак, Н. М. Теорія та методологія обліку у бюджетних установах в умовах інформатизації суспільства [Електронний ресурс] :монографія / Н. М. Хорунжак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 248 с. – Режим доступу :http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/16452/1/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0.pdf
 9. Адамик, О. В. Управлінські інформаційні технології в обліку і оподаткуванні суб’єктів державного сектору економіки [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / О. В. Адамик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 33 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/52923/Lek.pdf
 10. Гавриленко В. В. Комп’ютерні технології в аналізі систем масового обслуговування : навчальний посібник /  В. В. Гавриленко, І. М. Цуканов, Л. М. Парохненко. – К. : НТУ, 2012. – 116 с.

 

Облік виконання бюджетів в органах державної казначейської служби України

 1. ЕНМКД Облік виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/3612-oblik-vykonannia-biudzhetiv-v-orhanakh-derzhavnoi-kaznacheiskoi-sluzhby-ukrainy
 2. Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : підручник / В. Г. Дем’янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем’янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 532 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/29976/1/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%202017.pdf
 3. Концепція розвитку інформаційних технологій Державної казначейської служби України на 2015-2017 рр. // Державна казначейська служба України. – К.: 2015. – 15 с.
 4. Курганська Е. І., Кублікова Т.Б. Система казначейства: управління фінансовими ресурсами: монографія / Т. Б. Кублікова, Е. І. Курганська. – Одеса: ОНЕУ, 2015. – 323 с.
 5. Стоян, В. І. Казначейська система виконання бюджету [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. І. Стоян, В. М. Русін. – Тернопіль : Астон, 2015. – 372 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv/Факултет%20Фінансів/Каф%20фінансів/Русін%20В.М/book/казначейська%20система%20виконання%20бюджету.pdf
 6. Бухгалтерський облік та звітність виконання бюджетів : навч. посіб. / Л. В. Гізатуліна, Н. І. Сушко, С. І. Харченко та ін.; за заг. ред. Т. І. Єфименко. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2014. – 742 с.
 7. Харченко, С. І. Бухгалтерський облік виконання бюджетів [Текст] : монографія. Кн. 2 / С. І. Харченко. – К. : Кондор, 2016. – 543 с.
 8. Облік виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби України [Текст] : метод. вказівки / уклад. І. Р. Лукановська, Н. М. Хорунжак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 40 с.
 9. Бюджетний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Дем’янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем’янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – 521 с.
 10. Облік виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби України [Текст] : метод. вказівки та завдання / уклад. Л. М. Алексеєнко, В. М. Рожелюк, Н. М. Хорунжак. – Івано-Франківськ : ІФННІМ, 2016. – 48 с.
 11. Облік виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби України [Текст] : метод. вказівки та завдання / уклад. І. Р. Лукановська, Н. М. Хорунжак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 26 с.
 12. Облік виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби України [Текст] : метод. вказівки та завдання / уклад. І. Р. Лукановська, С. В. Сисюк, Н. М. Хорунжак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 40 с.

 

Облік і оподаткування діяльності міжнародних компаній

 1. ЕНМКД Облік і оподаткування діяльності міжнародних компаній [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/3621-oblik-i-opodatkuvannia-diialnosti-mizhnarodnykh-kompanii
 2. Лучко, М. Р. Облік зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, Н. Г. Мельник, С. В. Сисюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 356 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/13052/1/Zed.pdf
 3. Мазуренко, В. І. Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств [Текст] : підручник / В. І. Мазуренко, Р. Д. Стаканов. – К. : ДКС центр, 2013. – 348 с.
 4. Збірник нормативно-правових актів ЄС у сфері оподаткування [Текст] / уклад. Г. М. Білецька, І. О. Трубін, М. А. Раскалей [та ін.]. – К. : Алерта, 2010. – 464 с.
 5. Ковальчук, Т. Г. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Т. Г. Ковальчук. – К. : Ліра-К, 2018. – 216 с.
 6. Засадний, Б. А. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Б. А. Засадний. – К. : Кондор, 2015. – 286 с.
 7. Маслак, О. О. Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / О. О. Маслак, В. Й. Жежуха. – К. : Каравела, 2011. – 400 с.
 8. Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності. Практикум [Текст] : навч. посіб. / О. О. Маслак, В. Й. Жежуха, К. О. Дорошкевич [та ін.]. – К. : Каравела, 2011. – 280 с.
 9. Мельник Н. Г. Історичні та міжнародні аспекти обліку іноземної валюти / Н. Г Мельник // Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – 2016. – Вип. 12. – С. 505-508 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/15720
 10. Мельник Н. Г. Облікове забезпечення транспарентності в державному секторі: проблеми України та досвід ЄС / Н. Г. Мельник // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Економічні науки. – 2016. – Вип. 24(3). – С. 147-155. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/22514
 11. Мельник Н. Транспарентність обліку як складова сприятливості ведення бізнесу в Україні / Н. Мельник // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 4. – С. 10-17. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/15887

 

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

 1. ЕНМКД Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/3614-oblik-i-finansova-zvitnist-za-mizhnarodnymy-standartamy
 2. Лучко, М. Р., Бенько І. Д. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 360 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/16819

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/18078/1/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%9C%D0%A1.pdf

 1. Лучко, М. Р., Бенько І. Д. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 370 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/16824/1/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%80.%20%D0%BA%D1%80..pdf
 2. Бенько І.Д. Особливості застосування міжнародних стандартів фінансової звітності у телекомунікаційних компаніях. Облік, аналіз і аудит в контексті Європейської інтеграції України: монографія /за заг.ред. М.С.Пашкевич; М-во освіти і науки України; Нац.гірн.ун-т. – Дніпропетровськ: НГУ, 2015. – С.100-129. ISBN 978-966-350-590-9

http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/147133/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D1%96%D0%90.PDF?sequence=1&isAllowed=y

 1. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 460 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32864/1/Byh_Oblik-2018%20%281%29.pdf
 2. Benko І.D. Peculiarities of applying IFRS in domestic practice: present day realities. Accounting in Ukraine under implementation of the European legislation : monograph / Under the guidance of Doctor of Economics, Professor Mykhailo Luchko – Ternopil : TNEU, 2017. – 232 p. ISBN 978-966-654-446-2

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/13055/1/Monografiya%28eng.%29.pdf

 1. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Електронний ресурс] : навч. посіб. (навч.-метод. комплекс) / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, Л. Я. Бобрівець. – [2-ге вид., випр. і доповн.].– Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 304 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/26356/1/Obl_i_zvitn_za_mizn_stand-posibn.pdf
 2. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Електронний ресурс] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, В. Ю. Бродовський. – [2-ге вид., переробл. і доповн.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 446 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31433/1/2014-Obl_i_zvitn_.pdf
 3. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні [Електронний ресурс] : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с. – Режим доступу :http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/5793/1/Kontseptsia_rorvytku_buhgalterskogo_obliku-2015.pdf
 4. Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку [Електронний ресурс] : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська [та ін.] ; за ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 294 с. – Режим доступу :http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/5794/1/Stan_i_perspektyvy_rozvytku_vitchyznkjanoji_ekonomiky-2013.pdf
 5. Лучко, М. Р. Консолідація фінансової звітності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, С. Р. Яцишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 281 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/28695/1/%D0%9A%D0%A4%D0%97-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A2%D0%9D%D0%95%D0%A3.pdf
 6. Литвин, Н. Б. Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ) [Електронний ресурс] :підручник / Н. Б. Литвин. – [2-ге вид.,доповн. і переробл.]. – К. : ЦУЛ, 2017. – 676 с.– Режим доступу :http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/23903/1/Financial%20accounting%20in%20banks%2b.pdf
 7. Міжнародні стандарти фінансової звітності для малих та середніх підприємств (МСФЗ для МСП) [Текст] : практ. посіб. / упоряд. К. В. Безверхий. – К. : ЦУЛ, 2015. – 226 с.