Наукова робота

Колектив кафедри бере активну участь у проведенні науково-дослідницьких робіт, пов’язаних з актуальними проблемами сучасності і залучає до цього докторантів, аспірантів та студентів ІV-V курсів.

Науково-дослідна робота виконується відповідно до профілю кафедри за такою тематикою:

Невизначеність та ймовірнісність господарських операцій: до питання бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік: світ та Україна, погляд крізь роки (Лучко М.Р.)

Облік в органах пенсійного і соціального страхування (Адамик О.В.).

Напрямки моделювання стратегічного аналізу та перспективи його розвитку (Жукевич С.М.)

Аналітичні моделі стратегічного аналізу конкурентоспроможності підприємств (Бурденюк Т.Г.).

Модернізація та організація системи обліку АПК України в умовах ринку (Рожелюк В.М.).

Історичні аспекти розвитку обліку та контролю фінансово-господарської діяльності (Яцишин С.Р.).

Стандартизація і правове ре­гу­лювання обліку (Яцишин С.Р.).

Проблематика та перспективи впровадження МСФЗ (Мельник Н.Г.).

Правове регулювання, організація та методика обліку зовнішньоекономічної ді­яль­но­сті (Сисюк С.В., Мельник Н.Г., Штимер Л.Т.).

Міжнародні стандарти та особливості обліку в зарубіжних країнах (Бенько І.Д., Мельник Н.Г., Хорунжак Н.М.)

Облік, контроль та аналіз: теорія та практика (Хорунжак Н.М.).

Проблема організації та методики обліку і контролю в бюджетних установах (Сисюк С.В.)

Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі (Фаріон А.І.).

З метою активізації студентської науково-дослідної роботи під керівництвом завідувача кафедри, д.е.н., професора Михайла Романовича Лучка діє школа професійної майстерності.

На кафедрі функціонує студентський науковий гурток, відповідальною за роботу якого є к.е.н., викладач Фаріон А.І. Члени наукового гуртка виступають з доповідями на студентських науково-практичних конференціях, наукових семінарах кафедри, залучаються до виконання наукових досліджень, виступають співавторами при підготовці наукових публікацій, приймають участь у студентських олімпіадах.

Кафедра підтримує постійні наукові контакти з Київським національним економічним університетом, Вінницьким торговельно-економічним інститутом Київського національного торговельно-економічного університету та співпрацює з кафедрою бухгалтерського обліку Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського.