Про кафедру

Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор – Лучко Михайло Романович
(телефон: (0352) 47-50-50*12-304)
Кафедра створена у листопаді 1999 року. З листопада 1999 року по вересень 2005 року її очолював д.е.н., професор Лучко М.Р., з жовтня 2005 року по серпень 2006 року – в.о. завідувача к.е.н., доцент Хорунжак Н.М., з червня 2006 року по червень 2009 року – д.е.н., професор Хомин П.Я., з червня 2009 року по квітень 2012 року – д.е.н., професор Фаріон І.Д., з травня 2012 року по серпень 2013 року – в.о. завідувача к.е.н., доцент Адамик О.В., з вересня 2013 року – д.е.н., професор Лучко М.Р.

Підготовка фахівців за спеціальністю «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»
освітній ступінь БАКАЛАВР
освітня програма
«ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЬ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ»
освітній ступінь МАГІСТР
освітні програми:
МІЖНАРОДНИЙ ОБЛІК» (освітньо-наукова програма з викладанням  дисциплін англійською мовою)
«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ»

Навчання здійснюється на денній та заочній формах.

Випускники отримують дипломи державного та європейського зразка, які визнаються у всіх країнах світу.

Освітньо-наукова програма «МІЖНАРОДНИЙ ОБЛІК»

Враховуючи сучасні закономірності розвитку обліку, потребу у фахівцях міжнародного рівня, вимоги європейського та світового ринку освітніх послуг на кафедрі обліку в державному секторі економіки та сфері послуг відкрито нову англомовну магістерську програму «Міжнародний облік». Керівником магістерської програми є д.е.н., професор, сертифікований аудитор Лучко Михайло Романович.

Метою магістерської програми «Міжнародний облік» є підготовка фахівців з базовими й професійними компетентностями в сфері бухгалтерського обліку, звітності, аудиту, контролю та аналізу, а також з глибокими знаннями міжнародних норм, правил і стандартів.

Програма призначена для навчання як українських, так і іноземних студентів з викладанням дисциплін англійською мовою та застосуванням міжнародного досвіду, індивідуальної контактної форми навчання.

Випускники програми отримають фахові знання, які відповідають вимогам та стандартам міжнародних компаній, вмітимуть формувати консолідовану фінансову звітність, знатимуть особливості міжнародного обліку, аналізу та контролю.

Сфера діяльності майбутніх фахівців – це забезпечення обліку, контролю та аналізу в міжнародних компаніях, спільних підприємствах, представництвах, філіях іноземних компаній в Україні та за кордоном, обліково-аналітичне забезпечення міжнародних операцій, спільних проектів із зарубіжними партнерами.

Освітня програма «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ»

Освітня програма «Інформаційні технології обліку та контролю в державному секторі економіки» спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців з обліку, оподаткування та контролю в державному секторі економіки. Випускники програми успішно працюють на посадах головного бухгалтера, ревізора, контролера, фінансиста, фахівця з оподаткування, економіста:

– на підприємствах та установах державного сектору економіки;

– Міністерстві фінансів України та місцевих фінансових органах, органах Пенсійного фонду та Державної фіскальної служби України, Державній казначейській службі України та її територіальних підрозділах, органах державної влади та місцевого самоврядування, маючи статус державного службовця;

– закладах науки, освіти, охорони здоров’я, адміністративних органах, аудиторських та страхових компаніях, на підприємствах та організаціях усіх форм власності тощо.

Професорсько-викладацький колектив кафедри

1. Лучко Михайло Романович – професор, доктор економічних наук.

2. Хорунжак Надія Михайлівна – доцент, доктор економічних наук.

3. Рожелюк Вікторія Миколаївна – доцент, доктор економічних наук.

4. Бенько Ірина Дмитрівна – доцент, кандидат економічних наук.

5. Бурденюк Тарас Григорович – доцент, кандидат економічних наук.

6. Жукевич Світлана Миколаївна – доцент, кандидат економічних наук.

7. Мельник Наталія Геннадіївна – доцент, кандидат економічних наук.

8. Сисюк Світлана Василівна – доцент, кандидат економічних наук.

9. Яцишин Світлана Романівна – доцент, кандидат економічних наук.

10. Лукановська Ірина Романівна – ст. викладач, кандидат економічних наук.

Дисципліни, які викладаються на кафедрі

Облік в зарубіжних країнах (англійською мовою)

Облік в зарубіжних країнах (німецькою мовою)

Бухгалтерський облік (англійською мовою)

Консолідація фінансової звітності (англійською мовою)

Методологія наукових досліджень і викладання облікових дисциплін (англійською мовою)

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і фінансової звітності (англійською мовою)

Організація бухгалтерського обліку (англійською мовою)

Облік і оподаткування діяльності міжнародних компаній (англійською мовою)

Облік в зарубіжних країнах

Облік в бюджетних установах

Діагностика бюджетів

Тренінг з фаху

Облік в державному секторі економіки

Облікова політика

Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті

Облік зовнішньоекономічної діяльності

Діагностика фінансово-господарської діяльності підприємств

Звітність в бюджетних установах

Консолідація фінансової звітності

Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

Контроль в державному секторі економіки

Організація бухгалтерського обліку

Облік та аналіз в управлінні суб’єктами державного сектору економіки

Облік виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби України

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

Колектив кафедри приділяє значну увагу підготовці навчально-методичної літератури. З метою забезпечення високої якості підготовки фахівців професорсько-викладацьким складом кафедри за останній рік видано понад 60 наукових праць. Кафедрою розроблено комплекси тестових та практичних завдань для контролю якості навчання та оцінки знань і навичок студентів у відповідності до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Розроблені електронні варіанти посібників з навчальних дисциплін. Впроваджуються інноваційні форми навчання із застосуванням інформаційних технологій, використанням структурно-логічних схем, диспутів, ділових ігор, бізнес-симуляцій. Систематично оновлюються матеріали лекційних курсів, здійснюється постійне збагачення їх сучасним матеріалом відповідно до чинних законодавчих та нормативних